2016 Chen Yuan Hao teas

== AVAILABLE ==
Man Song Gong Cha (曼松贡茶)
曼松贡茶 Man Song Gong Cha
Yi Wu Cha Huang (易武茶皇)
2016 易武茶皇 Yi Wu Cha Huang
Chen Yi Zi Hao Yi Wu Cha Wang (陈易字号 易武茶王)
Chen Yi Zi Hao Yi Wu Cha Wang (陈易字号 易武茶王)
Chen Jun Zi Hao Gua Feng Lao Zhai (陈君字号 刮风老寨)
Chen Jun Zi Hao Gua Feng Lao Zhai (陈君字号 刮风老寨)
Wan Gong Lao Zhai (湾弓老寨)
Wan Gong Lao Zhai (湾弓老寨)
Ma Hei Lao Zhai (麻黑老寨)
Ma Hei Lao Zhai (麻黑老寨)
Luo Shui Dong Zhai (落水洞寨)
Luo Shui Dong Zhai (落水洞寨)
Yi Wu Zheng Shan (易武正山)
== SOLD OUT ==
Ji Pin Gong Cha (极品贡茶) 
Ji Pin Gong Cha (极品贡茶)
Bo He Tang Zhai (薄荷糖寨)
Bo He Tang Zhai (薄荷糖寨)